Ký ức Núi Thành

Tháng Hai 23, 2020 0

Rượu Hồng Đào chưa uống đã say. Bạn về đừng ngủ gác tay. Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo”. Núi Thành là điểm…