• Ứng dụng không thu thập thông tin cá nhân liên quan đến các tài khoản faceobook, google, các thông tin liên quan đến thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng.
  • Email và số điên thoại của cá nhân chỉ dùng để đăng nhập và cài đặt, không công khai.
  • Thông tin bài viết, cá nhân người dùng đều có 2 lựa chọn công khai hoặc riêng tư, thiết lập hiễn thị do người dùng quyết định
  • Các thông tin check in đều công khai
  • Thông tin đơn hàng đã mua, số điểm giảm giá đã dùng, các thông tin cuộc hẹn, thông tin tin nhắn được lưu giữ riêng tư, chỉ có cá nhân và các bên trực tiếp liên quan mới đọc được thông tin.
  • Các thông tin của cửa hàng trừ 2 loại thông tin người mua hàng và chi tiết đơn hàng, còn lại sẽ công khai, đặc biệt liên quan đến tiêu chí đánh giá sản phẩm, cửa hàng, đơn vị kinh doanh.
  • Các thông tin địa điểm đều công khai.